Zamiana mieszkań

Zamiana mieszkań

ZBiLK logotyp
Sposób zamiany lokali z zasobów Gminy Miasta Gdyni usankcjonowany jest Uchwałą Nr XIII/255/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni.

Warianty ubiegania się o zamianę mieszkania

1. Poprawa warunków zamieszkiwania na lokal

Równorzędny pod względem powierzchni mieszkalnej, pozbawiony barier komunikacyjnych lub dający możliwość dostosowania pod kątem potrzeb zdrowotnych członków gospodarstwa domowego, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania, posiadająca:
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, wymagającego stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym naruszenie sprawności organizmu spowodowane jest narządem wzroku, ruchu lub schorzeniami neurologicznymi.
Większy od dotychczas zajmowanego, gdy członek gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, potwierdzającym uprawnienie do zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Brak zaległości w opłatach za lokal,
  • Przekazanie dotychczas zajmowanego lokalu w stanie umożliwiającym natychmiastowe zasiedlenie,
  • Złożenie wniosku o poprawę warunków zamieszkiwania w ramach zamiany.

2. Zamiana mieszkania komunalnego po uprzednim wskazaniu partnerów zamiany i wyrażeniu zgody przez Gminę Miasta Gdyni

Zamiana może odbyć się między najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także między najemcą lokalu należącego do tego zasobu, a osobą zajmującą lokal w innych zasobach.

Jakie warunki należy spełnić?

  • Brak zaległości w opłatach za lokal. W przypadku, gdy najemca zalega z opłatami, to zamiana może nastąpić dopiero po wcześniejszym ich uregulowaniu lub wpłaceniu na konto depozytowe prowadzone przez ZBiLK kwoty pokrywającej te zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać przyszłym najemcą zadłużonego lokalu,
  • Koszty związane z remontem lokalu komunalnego stanowiącego przedmiot zamiany obciąża przyszłego najemcę lub drugą ze stron, o ile obie strony pisemnie wyrażą na to zgodę.

3. Zamiana lokalu na mniejszy w przypadku osób posiadających zaległości w opłatach

Osoby posiadające zaległości w opłatach mogą zwrócić się do Gminy Miasta Gdyni o zamianę lokalu na mniejszy. Z taką propozycją może wyjść również Gmina. Do czasu zawarcia umowy najmu proponowanego lokalu wstrzymuje się odsetki od powstałej zaległości oraz zobowiązuje się takie osoby do regularnego ponoszenia czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

Wnioskowanie o zamianę mieszkania krok po kroku

Krok 1

Pobranie wniosku i oświadczeń. Dokumenty do pobrania ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku i oświadczeń

Krok 2
Pobrany wniosek i oświadczenia należy wypełnić oraz potwierdzić u administratora (zarządcy) lokalu w godzinach przyjęć interesantów.
Krok 3
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Społecznych przy ul. 10 Lutego 24 - pokój 220, II piętro. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
Krok 4
Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie miesięcznym od złożenia wniosku. Brak jest możliwości określenia jednoznacznego czasu załatwienia sprawy ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy.
Krok 5
Zawarcie nowej umowy najmu lokalu komunalnego.
© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody