Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne o wartości poniżej progów unijnych

Zamówienia publiczne

Remont elewacji zabytkowego budynku mieszlanego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 44

2019-10-01

ZBiLK logotyp
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  dodano dnia 2019-10-01
 • 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  dodano dnia 2019-10-01
 • 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  dodano dnia 2019-10-01
 • 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  dodano dnia 2019-10-01
 • 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  dodano dnia 2019-10-01
 • 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej
  dodano dnia 2019-10-01
 • 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
  dodano dnia 2019-10-01
 • 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
  dodano dnia 2019-10-01
 • 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
  dodano dnia 2019-10-01
 • 10. Załącznik nr 8a do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  dodano dnia 2019-10-01
 • 11. Załącznik nr 8b do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
  dodano dnia 2019-10-01
 • 12. Informacja o unieważnieniu postępowania
  dodano dnia 2019-10-16
© 2020 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.