Oferty pracy

Specjalista ds. Technicznych w Dziale Remontów

2019-10-14

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na dwa wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:

 1. utrzymanie w gotowości techniczno-eksploatacyjnej budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej gminnego zasobu administrowanego przez jednostkę, między innymi: budynków i lokali, węzłów cieplnych, kotłowni lokalnych, dźwigów osobowych i owarowych, rozdzielni sterujących, przepompowni, hydroforni, wentylatorni, lokalnych sieci rozdzielczych i przesyłowych, instalacji i urządzeń oświetlenia terenu, wewnętrznych instalacji elektrycznych, eletechnicznych, odgromowych, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji gazowych, realizacja umów;
 2. współpraca i udział w opracowywaniu planów, remontów i rozbiórek dotyczących zasobów administrowanych;
 3. prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych we współpracy z Działem Planowania i Przygotowywania Dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy jednostki;
 4. udział w uzgadnianiu dokumentacji technicznej na potrzeby remontowe;
 5. prowadzenie, nadzorowanie realizacji oraz odbiór i rozliczanie wykonanych robót;
 6. uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z likwidacją szkód dla zdarzeń mających miejsce w obiektach technicznych będących w zasobach jednostki i w trakcie realizacji robót remontowych;
 7. sporządzanie i przekazywanie wniosków dotyczących zamówień mocy dostawcom energii;
 8. nadzorowanie realizacji umów na usługi konserwacyjne i remontowe w tym umów stałych;
 9. monitorowanie zaangażowania środków finansowych;
 10. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;
 11. opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez pion i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z właściwymi jednostkami organu prowadzącego.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie i praktyka zawodowa:

 • wykształcenie średnie techniczne budowlane i 5 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister inżynier i 4 letni staż pracy.

2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie:

 • Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego.
 • Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia.
 • Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:

 1. ogólne i stanowiskowe:
  czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
 2. społeczne i stanowiskowe:
  sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Warunki pracy:

 1. miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
 3. praca na wysokości powyżej 3m;
 4. obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. Technicznych w Dziale Remontów - oferta pracy” do dnia 05.12.2019 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

Gdynia, dnia 14.11.2019 r.

Do pobrania

© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.