Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. Energii

2018-10-10

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. Energii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama Antoniego 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama Antoniego 55 81-366 Gdynia.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Energii:

 • udział w przygotowaniu prac remontowych: określanie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,
 • nadzór nad robotami oraz sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • odbiór wykonywanych prac i sprawdzanie kosztorysów wykonawczych,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,
 • uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów ze wskazaniem pilności i kolejności wykonania robót,
 • nadzór nad przeglądami technicznymi instalacji elektrycznych i uziemienia w obiektach obsługiwanych przez jednostkę,
 • nadzór i kontrola nad wykonywaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich w obiektach obsługiwanych przez jednostkę.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie i praktyka zawodowa:

 • wykształcenie średnie techniczne i 5 letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą elektryczną i/lub wykształcenie wyższe techniczne i 4 letni staż związanym z branżą elektryczną;
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 w zakresie eksploatacji i dozoru;
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie:

 • Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego.
 • Znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, umiejętność kosztorysowania robót elektrycznych.
 • Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia.
 • Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:

 1. ogólne i stanowiskowe:
  czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
 2. społeczne i stanowiskowe:
  sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Warunki pracy:

 1. miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
 3. obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 09.11.2018 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia z dopiskiem „Specjalista ds. Energii - oferta pracy”.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 00

Gdynia, dnia 10.10.2018 r.

Do pobrania

© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody