Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Referenta ds. Technicznych

2018-12-05

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta ds. Technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama Antoniego 55, miejsce wykonywania pracy ul. Abrahama Antoniego 55 81-366 Gdynia.

Główne obowiązki Referenta ds. Technicznych:

 1. analiza potrzeb remontowych i rozbiórkowych dla administrowanego zasobu na podstawie rejestrów potrzeb remontowych sporządzanych przez administratorów, w oparciu o wyniki okresowych kontroli obiektów budowlanych, wnioski własne oraz innych komórek organizacyjnych jednostki i organu prowadzącego, a także mieszkańców;
 2. udział w tworzeniu planów remontów i rozbiórek;
 3. bilansowanie potrzeb i analizowanie możliwości remontowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych w realizacji remontów i rozbiórek;
 4. współpraca z właściwymi jednostkami organu prowadzącego oraz komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie ustalania wysokości środków finansowych przeznaczonych na nakłady remontowe i rozbiórkowe w danym roku budżetowym oraz w zakresie sporządzania projektu budżetu dotyczącego planu wydatków remontowych i rozbiórkowych;
 5. wykonywanie opisów przedmiotu zamówienia robót budowlanych oraz dokumentacji technicznych i przekazanie do Zespołu Zamówień Publicznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Pzp,
 6. współpraca z Plastykiem Miasta, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w procesie realizacji zadań, w szczególności renowacji, przebudowy i rozbiórek obiektów znajdujących się w zasobie komunalnym wpisanych do Rejestru Zabytków Miasta Gdyni oraz Wykazu Zabytków Architektury Budownictwa Miasta Gdyni;
 7. współpraca z właściwymi jednostkami w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację remontów i modernizacji w ramach programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych i realizacja projektów;
 8. prowadzenie ewidencji planowanych remontów i rozbiórek budynków;
 9. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń lub opinii na potrzeby przygotowania wniosku o zatwierdzenie projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, w przypadku, gdy tych czynności nie uwzględniono w odrębnej umowie z wykonawcą/projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania remontowego lub rozbiórki obiektów budowlanych;
 10. wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 11. dokonywanie odbioru i rozliczenia dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów na potrzeby pionu;
 12. prowadzenie rejestru dokumentów rozliczeniowych dotyczących remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych terenów zewnętrznych;
 13. przekazywanie do Działu Ogólnotechnicznego lub innej wskazanej jednostki organizacyjnej dokumentacji technicznej celem załączenia do książek obiektów budowlanych;
 14. informowanie kierownika działu o potrzebach zlecenia ekspertyz technicznych, orzeczeń technicznych, inwentaryzacji technicznych i projektów budowlano-wykonawczych na obiekty remontowane w zakresie robót budowlanych;
 15. prowadzenie archiwum ekspertyz, opinii technicznych, inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 16. kontrola dokumentów rozliczeniowych z wykonanych remontów, modernizacji i rozbiórek;
 17. prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód powstałych w związku z remontem, modernizacją lub rozbiórką w wyniku błędów wykonawcy lub projektanta w okresie gwarancji;
 18. uczestniczenie w komisjach odbiorów dotyczących zadań realizowanych przez pion;
 19. opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek nadzorowanych przez pion.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie i praktyka zawodowa:

 • wykształcenie średnie techniczne budowlane i/lub wykształcenie wyższe techniczne;

2) ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie:

 • Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego.
 • Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia.
 • Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:

 1. ogólne i stanowiskowe:
  czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA, znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych oraz ustawy Pzp;
 2. społeczne i stanowiskowe:
  sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Warunki pracy:

 1. miejsce wykonywania pracy na parterze - bez windy oraz teren Gminy Miasta Gdyni;
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.;
 3. obsługa urządzeń biurowych.

Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.12.2018 r. w pok. nr 20 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67 A, 81-309 Gdynia z dopiskiem „Referent ds. Technicznych - oferta pracy”.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 00

Gdynia, dnia 05.12.2018 r.

Do pobrania

© 2018 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody