Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych

2022-06-21

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Planowania i Przygotowania Dokumentacji.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:

 1. przygotowywanie planów remontów na podstawie analizy potrzeb remontowych i rozbiórkowych w oparciu o wyniki okresowych kontroli obiektów budowlanych, zgłoszeń administratorów oraz innych komórek organizacyjnych ZBiLK i UM, a także mieszkańców;
 2. bilansowanie potrzeb i analizowanie możliwości remontowych potrzeb Gminy w realizacji remontów i rozbiórek;
 3. opracowywanie harmonogramów wykonania i realizacji zadań remontowych, rozbiórek innych zleconych zadań;
 4. prowadzenie ewidencji planowanych i realizowanych remontów i rozbiórek budynków;
 5. opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez pion i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z właściwymi jednostkami UM Gdynia;
 6. przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących modernizacji zasobów budynków komunalnych;
 7. opracowywanie planów remontowych dot. remontów budynków, lokali, placów zabaw, dróg, chodników, urządzeń, instalacji i sieci technicznych;
 8. współpraca z właściwymi jednostkami orangu prowadzącego oraz komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie ustalania wysokości środków finansowych przeznaczonych na nakłady remontowe i rozbiórkowe w danym roku budżetowym;
 9. współpraca z działem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych postepowań przez dział planowania;
 10. przygotowywanie dokumentacji przetargowej (np. OPZ, STWIORB i SIWZ i umowy);
 11. opiniowanie pod kątem merytorycznym umów, aneksów na realizację robót budowlanych;
 12. współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w procesie przygotowania zadań remontowych i uzyskiwania decyzji konserwatorskich;
 13. współpraca z właściwymi jednostkami w przygotowywaniu wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację remontów i modernizacji w ramach programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych i realizacja projektów;
 14. weryfikacja, odbiór dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów na potrzeby pionu, akceptacja pod względem merytorycznym faktur;
 15. współpraca z Działem Remontów w zakresie prowadzenia robót budowlanych;
 16. uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez zamawiającego i wykonawców podczas realizacji zadań;
 17. akceptacja obmiarów i wyceny kosztorysów zlecanej dokumentacji;
 18. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie i praktyka zawodowa:
  • wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie techniczne i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister inżynier i 2 letni staż pracy.
  ogólne i stanowiskowe:
  • obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Znajomość Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

  Wymagania pożądane:

  • ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA oraz programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych;
  • społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  • klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Warunki pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy na III piętrze budynku z windą;
  2. praca z monitorem ekranowym do 8 godz;
  3. obsługa urządzeń biurowych;
  4. praca w terenie (wizje) obejmująca Gminę Miasta Gdyni;

  Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.07.2022 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy - Specjalista ds. Technicznych w Dziale Planowania i Przygotowania Dokumentacji”

  Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

  Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

  Gdynia, dnia 21.06.2022 r.

  Do pobrania

  Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
  Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.