Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych

2022-06-21

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych:

 1. Realizacja zadań z zakresu planowania, przebiegu i odbioru robót (instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, przepompownie, szamba) w nieruchomościach zarządzanych przez jednostkę pod względem jakości i prawidłowości ich wykonania
 2. Współpraca z pracownikami jednostki w zakresie ogólnobudowlanym i elektrycznym.
 3. Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych dziełu remontów.
 4. Uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez pion techniczny.
 5. Organizowanie i inspekcja procesu usuwania awarii i wykonywania napraw.
 6. Udział w przeprowadzanych okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów będących w trwałym zarządzie jednostki.
 7. Wykonywanie przeglądów technicznych w branży sanitarnej.
 8. Opiniowanie dokumentacji technicznych z zakresu inżynierii sanitarnej.
 9. Opracowywanie wstępnych szacunków związanych z planowanymi pracami.
 10. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich do przetargów oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.
 11. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działań działu.
 12. Udział w pracach komisji przetargowych.
 13. Prowadzenie odbiorów technicznych wykonanych robót remontowych i prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o awariach i koniecznych naprawach.
 15. Obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw i interwencji związanych z administrowanymi budynkami.
 16. Opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz w zakresie wykonania konserwacji, remontów.
 17. Monitorowanie realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie i praktyka zawodowa:
  1. wykształcenie średnie techniczne budowlane kierunek urządzenia i instalacje sanitarne i 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z instalacjami sanitarnymi i/lub wykształcenie wyższe techniczne: kierunek inżynieria środowiska o specjalności inżynieria sanitarna, ciepłownictwo, gazownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja i 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z instalacjami sanitarnymi.
  ogólne i stanowiskowe:
  1. obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeks postępowania administracyjnego i cywilnego. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).
  2. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

  Wymagania pożądane:

   ogólne i stanowiskowe:
  1. czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA oraz programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znajomość obowiązujących zasad finansowania jednostek sektora finansów publicznych;
  2. społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  • klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Warunki pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy na IV piętrze budynku z windą przemieszczanie się między piętrami a także teren Gminy i Miasta Gdyni;
  2. praca z monitorem ekranowym do 8 godz.;
  3. obsługa urządzeń biurowych.
  Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.07.2022 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy: Specjalista ds. Technicznych”

  Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

  Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

  Gdynia, dnia 21.06.2022 r.

  Do pobrania

  Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
  Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.