Przydział lokali


Jakie kryteria należy spełnić, żeby ubiegać się o przydział lokalu gminnego?

  • Pełnoletniość
  • Członkostwo we wspólnocie samorządowej
  • Kryterium dochodowe:

Lokal komunalny – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawiera się w przedziale od 100 % do 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub zawiera się w przedziale od 75 % do 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;

Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2018 r. wynosi 1029,80 zł


Lokal socjalny – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2018 r. wynosi 1029,80 zł


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Kserokopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich osób wykazanych we wniosku.
  2. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie brutto za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne), dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, itp. W zaświadczeniu o dochodach powinno być zaznaczone, do jakiego Urzędu Skarbowego odprowadzana była zaliczka na poczet podatku dochodowego.
  3. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki za każde dziecko w rodzinie od 18 do 25 roku życia (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji).
  4. Zaświadczenie z administracji budynku, w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno – wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) – zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej. Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać ww. dane dotyczące obu miejsc.
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej).
  6. Informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy, że wnioskodawca i osoby od niego zależne, których dalsze przebywanie w rodzinie ze względu na występujące w niej patologiczne zachowania zagraża ich zdrowiu i życiu (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji).
  7. Informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy, od kiedy wnioskodawca przebywa/ł w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizujące co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji).

Wnioskowanie o lokal gminny krok po kroku

Krok 1

Pobranie wniosku i oświadczeń. Dokumenty do pobrania ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku i oświadczeń

Krok 2
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Społecznych przy ul. 10 Lutego 24 - pokój 220 lub 221, II piętro. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
Krok 3
Wydział Spraw Społecznych ustala w oparciu o przyjęte kryteria oceny czy wnioskodawcy przysługuje prawo do najmu lokalu komunalnego lub socjalnego i informuje go o tym w terminie miesiąca.
Krok 4
Wnioski zostają przedstawione według uzyskanej punktacji do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Krok 5
Prezydent Miasta podejmuje decyzję o ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania z lokalowego zasobu Gminy.
Krok 6

W momencie dysponowania przez Gminę wolnym lokalem, Wydział Spraw Społecznych wystawia skierowanie z propozycją objęcia proponowanego lokalu na osobę z listy zatwierdzonej przez Prezydenta.

Realizacja listy następuje chronologicznie począwszy od stażu oczekiwania na mieszkanie.

Krok 6.1
W przypadku trzykrotnej odmowy objęcie zaproponowanych lokali nastąpi ponowna weryfikacja wniosku i w przypadku werdyktu pozytywnego umieszcza się taką osobę na ostatniej pozycji aktualnych list lokali socjalnych lub lokali komunalnych, chyba że szczególne okoliczności, przede wszystkim dotyczące stanu zdrowia wnioskodawcy, uzasadniają odstąpienie od tej zasady; decyzję w sprawie odstąpienia od jej stosowania podejmuje Prezydent Miasta.
Krok 7

Po akceptacji proponowanego lokalu, należy zgłosić się do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w celu podpisania umowy najmu.

Pobierz wzór umowy najmu

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Abrahama 55, pok. 13

© 2019 ZBiLK w Gdyni
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.
Polityka Prywatności Zgadzam się Odmawiam zgody