Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

ZBiLK logotyp

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZBiLK.

Dane teleadresowe jednostki :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

ul. Hugo Kołłątaja 1 , 81 – 332 Gdynia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (058) 628-41-00

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część dokumentów (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej,
 • alternatywa w postaci tekstu -nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst,
 • niektóre materiały nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej,
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia deklaracji:b>
 • Deklarację sporządzono dnia 2022-03-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Dudkiewicz-Stój

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (58) 628-41-22 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • skazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZBiLK niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy ZBiLK odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do – Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy do którego osoby ze specjalnymi potrzebami: poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy mające trudności z poruszaniem się, swobodnie się dostaną. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku na każdym poziomie (3 piętro, 4 piętro oraz 7 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę, nie posiada platform podjazdowych. W windach znajdują się numery wypisane w języku zrozumiałym dla osób niewidzących. W budynku znajdują się 2 windy, 1 z nich jest na tyle duża z łatwością wjedzie do niej osoba na wózku inwalidzkim.
 3. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na 3 piętrze.
 4. Na terenie placówki są miejsca parkingowe, przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców.
 6. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.