Przydział lokali


Jakie kryteria należy spełnić, żeby ubiegać się o przydział lokalu gminnego?


Lokal komunalny – – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zawiera się w przedziale od 100 % do 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub zawiera się w przedziale od 75 % do 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;

Kwota najniższej emerytury wynosi 1588,44 zł


Lokal socjalny – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie posiadające tytułu prawnego do lokalu, których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota najniższej emerytury wynosi 1588,44 zł


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie brutto za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kserokopię książki rozchodów i przychodów lub rejestr przychodów (oryginał do wglądu) jak również potwierdzenie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne; dokument potwierdzający wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, stypendium naukowego, stypendium socjalnego i inne. W przypadku osób bezrobotnych oraz uzyskujących dochody z pracy dorywczej wymagane jest osobiste złożenie oświadczenia przez wszystkie osoby pełnoletnie zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania.
  2. Potwierdzenie złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego w Gminie Gdynia - za każdy rok kalendarzowy w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku (PIT plus potwierdzenie złożenia).
  3. Dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdynia w okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku (np. umowa najmu lokalu - kserokopia).
  4. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki o każdym dziecku w rodzinie do 18 życia.
  5. Zaświadczenie z administracji budynku, w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno – wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) – zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej. Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać ww. dane dotyczące obu miejsc.
  6. Kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej).
  7. I nformacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od kiedy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania są objęte pomocą i w jakim zakresie, od kiedy wnioskodawca przebywał/a w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizuje co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności – (wnioskodawca uzyska dodatkowe punkty jedynie na podstawie pozytywnej opinii MOPS).
Oryginały dokumentów należy okazać do wglądu. NA WEZWANIE - ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NALEŻY OKAZAĆ DO WGLĄDU

Wnioskowanie o lokal gminny krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku i oświadczeń

Pobranie wniosku i oświadczeń. Dokumenty do pobrania ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku i oświadczeń

Krok 2 - wypełnienie i złożenie wniosku
Wniosek o wynajęcie lokalu można dostarczyć przez wrzutnię na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta lub przesłać pocztą.
Krok 3 - ustalenie prawa do ubiegania się
Wydział Spraw Społecznych ustala w oparciu o przyjęte kryteria (patrz kryteria) oceny czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o najem socjalny lokalu lub najem lokalu na czas nieoznaczony. Listy osób zakwalifikowanych tworzy się co najmniej raz na 3 lata, z podziałem na kategorie gospodarstw, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez wnioskodawcę. Przed tworzeniem nowych list następuje weryfikacja wniosków osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajęcie mieszkania.
Krok 4 - opiniowanie i akceptacja
Projekty list podlegają opiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a następnie przedkłada się je do akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni.
Krok 5 - określenie liczby lokali
Prezydent Miasta określa liczbę lokali w danej kategorii gospodarstw przewidzianych do wynajęcia w okresie obowiązywania listy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali. Wnioskodawcy uprawnieni do najmu lokalu gminnego nie zakwalifikowani na dany okres podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list na kolejne okresy.
Krok 6 - ponowna weryfikacja sytuacji
Listy realizowane są zgodnie z uwzględnieniem pozycji na liście. Przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego dokonuje się ponownej weryfikacji sytuacji materialnej oraz majątkowej osób wskazanych do zawarcia umowy.
Krok 7 - skierowanie do zawarcia umowy
Po akceptacji proponowanego lokalu Wydział Spraw Społecznych UM Gdyni wystawia skierowanie do zawarcia umowy. Po otrzymaniu takiego skierowania należy zgłosić się do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni celem podpisania umowy najmu.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.