Zamiana mieszkań

Zamiana mieszkań

ZBiLK logotyp
Poprawę warunków zamieszkiwania oraz zamianę lokalu z zasobów Gminy Miasta Gdyni reguluje Uchwałą Nr XI/392/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni.
Poprawa zamieszkiwania może nastąpić w ramach poszerzenia powierzchni lub zamiany lokalu.

Poprawa warunków zamieszkiwania, zamiana lokalu

1. Poszerzenie powierzchni

Najemca może ubiegać się o poszerzenie lokalu o zwolnioną powierzchnię lokalu dotychczas wspólnego pod warunkiem:
  1. uzyskania po poszerzeniu powierzchni mieszkalnej nieprzekraczającej 15 m2 na osobę lub uzyskania po poszerzeniu powierzchni mieszkalnej nieprzekraczającej 30 m2 w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  2. zadeklarowania poniesienia kosztów przeprowadzenia remontu uzyskanej części lokalu.

2. Zamiana lokalu.

Osoby, które nie mogą skorzystać z poszerzenia, mogą ubiegać się o wynajęcie lokalu samodzielnego o powierzchnię równorzędną w stosunku do zajmowanej dotychczas. Zgoda na zamianę lokalu może być udzielona najemcy realizującemu obowiązki wynikające z dotychczasowej umowy. Taki wniosek może być złożony na inny lokal:
  1. równorzędny pod względem powierzchni mieszkalnej, dający możliwość dostosowania pod kątem potrzeb zdrowotnych członków gospodarstwa domowego, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego jest osoba z niepełnosprawnością, posiadająca:
    1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, wymagającego stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub
    2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na przyczynę niepełnosprawności), lub
    3. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym naruszenie sprawności organizmu spowodowane jest narządem wzroku, ruchu lub schorzeniami neurologicznymi (04-O, 05-R, 10-N);
  2. większy od dotychczas zajmowanego, gdy członek gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, potwierdzającym uprawnienie do zamieszkania w oddzielnym pokoju (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. 2017 r. poz. 180 t.j. z późn. zm).
Poza zamianą lokalu wynikającą z poprawy warunków zamieszkiwania, najemcom z umowami na czas nieokreślony przysługuje możliwość ubiegania się o zgodę na zamianę wynajmowanego lokalu. W takim przypadku należy złożyć umotywowany wniosek wraz ze wskazaniem partnerów zamiany. Taka zamiana może być dokonywana między najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. W przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela,​ dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu lub wpłaceniu na konto depozytowe gminy, kwoty pokrywającej te zaległości, przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać przyszłym najemcą zadłużonego lokalu.
Dla osóby, które są najemcami lokali i posiadają zadłużenie czynszowe istnieje możliwość zamiany lokalu na mniejszy. W takim przypadku należy zwrócić się do Prezydenta z wnioskiem o zamianę na mniejszy lokal. Propozycja taka może zostać złożona również przez gminę. W przypadku zgody na zamianę lokalu, do czasu zawarcia umowy najmu proponowanego lokalu, nastąpi wstrzymanie naliczania odsetek od wierzytelności powstałej z tytułu nieopłaconych należności czynszowych. Osoby oczekujące na zamianę lokalu z urzędu są zobowiązane do regularnego ponoszenia czynszu i opłat niezależnych od właściciela.

Wnioskowanie o zamianę mieszkania krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku i oświadczeń

Pobranie wniosku i oświadczeń. Dokumenty do pobrania ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku i oświadczeń

Krok 2 - wypełnienie i potwierdzenie wniosku
Pobrany wniosek i oświadczenia należy wypełnić oraz potwierdzić u administratora (zarządcy) lokalu w godzinach przyjęć interesantów.
Krok 3 - złożenie wniosku
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Społecznych przy ul. 10 Lutego 24 - pokój 220, II piętro. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
Krok 4 - udzielenie odpowiedzi
Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie miesięcznym od złożenia wniosku. Brak jest możliwości określenia jednoznacznego czasu załatwienia sprawy ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy.
Krok 5 - zawarcie umowy
Zawarcie nowej umowy najmu lokalu komunalnego.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.