Pomoc dla najemców


Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form pomocy przy regulowaniu opłat za mieszkanie. Starać się o jego przyznanie może każdy, kto posiada tytuł prawny do lokalu. Nie ma znaczenia, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym czy domu prywatnym. Przyznanie dodatku jest uzależnione od wysokości dochodu, metrażu zajmowanego lokalu oraz posiadanego tytułu prawnego. W przypadku braku tytułu prawnego do lokalu należy przedstawić wyrok o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest raz na pół roku z możliwością jego kontynuacji po ponownym złożeniu stosownych dokumentów.

Jakie kryteria należy spełniać, aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Ilość osóbNorma powierzchni użytkowejNajwiększa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu + 30%
1
35 m2
45,5 m2
2
40 m2
52,0 m2
3
45 m2
58,5 m2
4
55 m2
71,5 m2
5
65 m2
84,5 m2
6
70 m2
91,0 m2
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
  • w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2 779,77 zł,
  • w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury tj. kwoty 1 985,55 zł.
 • Przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa, wyciąg KW).
 2. Aktualne w miesiącu składania wniosku powiadomienie o wysokości opłat.
 3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. (Zaświadczenie wydaje zakład pracy). Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym jest ostatnia decyzja lub trzy ostatnie odcinki.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności (Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności Gdynia ul. Armii Krajowej).
 5. Dowód osobisty do wglądu.

W przypadku domów jednorodzinnych

 1. Zezwolenie na budowę z potwierdzeniem wyposażenia technicznego i metrażu (zaświadczenie uzyskuje się z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta).
 2. Rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych.
 3. Rachunki za c.o., wodę, usługi komunalne.
Uwaga:
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu

Wnioskowanie o dodatek mieszkaniowy krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku

Pobranie wniosku osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Kołłątaja 1 w godzinach urzędowania lub pobranie ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku o dodatek mieszkaniowy

Krok 2 - potwierdzenie wniosku
Potwierdzenie wypełnionego wniosku u zarządcy (administratora) lokalu.
Krok 3 - dostarczenie wniosku wraz z dokumentami
Dostarczenie wniosku wraz z dokumentami do Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, pok. 223 (II piętro). Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
Krok 4 - wydanie decyzji
Decyzję o przyznaniu/odmowie dodatku mieszkaniowego wydaje odpowiedni organ Urzędu Miasta Gdyni w terminie niezwłocznym; do miesiąca gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Krok 5 - przesłanie decyzji
Przesłanie decyzji o przyznaniu/odmowie dodatku mieszkaniowego do wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwrotkę należy podpisać.
Krok 6 - odesłanie podpisanej decyzji
Podpisana zwrotka odsyłana jest do Urzędu Miasta Gdyni, aby na tej podstawie uruchomić procedurę przekazania do zarządcy lokalu przyznanych środków pieniężnych.

Dodatek Energetyczny


Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny?

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zryczałtowany dodatek energetyczny może zostać przyznany wyłącznie na okres, w którym danej osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy.
ZGODNIE Z ART. 15 USTAWY O DODATKU OSŁONOWYM Z DNIA 17.12.2021 R. WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO ZŁOŻONE OD 04.01.2022 DO 31.12.2023 POZOSTANĄ BEZ ROZPOZNANIA

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023?

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 13,38 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 18,58 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 22,30 zł / miesiąc.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

Wnioskowanie o dodatek energetyczny krok po kroku

Krok 1 - pobranie wniosku

Pobranie wniosku osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Hugo Kołłątaja 1 (BOM) w godzinach urzędowania lub pobranie ze strony Urzędu Miasta Gdyni.

Pobranie wniosku o dodatek energetyczny

Krok 2 - złożenie wniosku wraz z dokumentami
Złożenie wypełnionego wniosku wraz z załączonymi dokumentami w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:30 do 15:30.
Krok 3 - wydanie decyzji
Decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego wydaje odpowiedni organ Urzędu Miasta Gdyni w terminie niezwłocznym; do miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Krok 4 - wypłata dodatku
Wypłata dodatku energetycznego. Świadczenie wypłacane jest do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku.
Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.