Oferty pracy

2024-04-22

ZBiLK logotyp

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Technicznych w Dziale Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Główne obowiązki Specjalisty ds. Technicznych

 1. utrzymywanie zgodnego z prawem stanu technicznego budynków, urządzeń i infrastruktury technicznej gminnego zasobu administrowanego przez jednostkę;
 2. współpraca i udział w opracowywaniu planów remontów i rozbiórek dotyczących zasobów administrowanych;
 3. prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych we współpracy z Działem Planowania i Przygotowywania Dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy wewnętrzne w tym umów stałych;
 4. uczestnictwo w pracy zespołu zadaniowego utworzonego dla realizacji określonych zadań;
 5. udział w uzgadnianiu dokumentacji technicznej na potrzeby remontowe;
 6. prowadzenie, nadzorowanie realizacji oraz odbiór i rozliczanie wykonanych robót;
 7. zlecanie, prowadzenie i rozliczanie robót wynikających z zaleceń z protokołów przeglądów budowlanych, które należy wykonać w trybie awaryjnym;
 8. przewodniczenie w komisjach odbiorów robót remontowych;
 9. uczestnictwo w prowadzeniu spraw związanych z likwidacją szkód dla zdarzeń mających miejsce w obiektach technicznych będących w zasobach jednostki i w trakcie realizacji robót remontowych;
 10. współpraca z Działem Planowania i Przygotowania Dokumentacji przy uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń lub opinii na potrzeby przygotowania wniosku o zatwierdzenie projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w przypadku, gdy tych czynności nie uwzględniono w odrębnej umowie z wykonawcą / projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania remontowego lub rozbiórki obiektów budowlanych;
 11. przekazywanie do Biura ds. Zamówień Publicznych, w oparciu o istniejące przepisy wewnętrzne, kompletu dokumentów w celu wszczęcia postępowania przetargowego;
 12. nadzór nad realizacją umów na usługi konserwacyjne i remontowe w tym umów stałych;
 13. ścisła współpraca z Zespołem ds. Kontroli i Analizy Budżetu celem monitorowania zaangażowania środków finansowych;
 14. bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji zadań remontowych przygotowywanych przez Dział Planowania i Przygotowywania Dokumentacji prowadzonych przez Dział Remontów;
 15. przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 16. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;
 17. opracowywanie sprawozdań i raportów z realizacji planu remontów i rozbiórek prowadzonych przez dział i planów inwestycyjnych, w tym dotyczących modernizacji zasobów budynków we współpracy z organem prowadzącym;
 18. obsługa korespondencji w zakresie prowadzonych zadań;
 19. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi podczas realizacji prac remontowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie techniczne budowlane i 3 letni staż pracy lub wwykształcenie wyższe na kierunku budownictwo: I stopnia tytuł inżyniera lub II stopnia tytuł magister (bez doświadczenia zawodowego).

ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, znajomość Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Czytanie dokumentacji technicznej, znajomość programu kosztorysowego NORMA. Umiejętności komunikacyjne, administracyjne, organizacyjne, nienaganna opinia. Obsługa urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel, Outlook).

Wymagania pożądane:
 • ogólne i stanowiskowe: znajomość programu AutoCAD, Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość obowiązujących zasad funkcjonowania i finansowania jednostek sektora finansów publicznych;
 • społeczne i stanowiskowe: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, odporność na stres.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny;
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
  3. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  8. klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Warunki pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy na IV piętrze budynku z windą;;
  2. praca z monitorem ekranowym do 8 godz.;
  3. obsługa urządzeń biurowych;
  4. praca w terenie (wizje) obejmująca Gminę Miasta Gdyni

  Wszystkie złożone dokumenty, muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17.05.2024 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (wejście od ul. Wolności) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy - Specjalista ds. Technicznych/Dział Remontów.”.

  Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Zarządu).

  Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

  Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 628 41 31

  Gdynia, dnia 22.04.2024 r.

  Do pobrania

  Nasz serwis używa pliki typu cookies. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookie lub odmówić używania plików cookie (może to spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu).
  Informujemy, że serwis spełnia wymagania tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE.Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Szczegółowe zapisy znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu internetowego zbilk.gdynia.pl.